×

ملی شدن صنعت نفت

۴,۵۰۰ تومان

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

۴,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی

۴,۵۰۰ تومان

اصول مدیریت سرپرستی در واحد های صنعتی

۴,۵۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم

۵,۴۰۰ تومان

وضعیت خودروسازان ایرانی قبل و پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی

۸,۵۰۰ تومان

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الکترونیک

۴,۵۰۰ تومان

بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

۴,۵۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک

۴,۵۰۰ تومان

برنامه ریزی استراتژیک

۴,۵۰۰ تومان
0