×

ملی شدن صنعت نفت

۴۵۰۰ تومان

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

۴۵۰۰ تومان

دانلود مقاله مفاهیم حسابداری صنعتی

۴۵۰۰ تومان

اصول مدیریت سرپرستی در واحد های صنعتی

۴۵۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم

۵۴۰۰ تومان

وضعیت خودروسازان ایرانی قبل و پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی

۸۵۰۰ تومان

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الکترونیک

۴۵۰۰ تومان

بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

۴۵۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک

۴۵۰۰ تومان

برنامه ریزی استراتژیک

۴۵۰۰ تومان
0