×

دانلود مقاله مدیریت آموزشی

۸۵۰۰ تومان

تحلیل و مدیریت ریسک

۴۵۰۰ تومان

مدیریت زنجیره تامین

۵۵۰۰ تومان

مدیریت تجارت یکپارچه ERP

۷۵۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک در پتروشیمی

۴۵۰۰ تومان

پیدایش نرم افزار و نفوذ آن به دنیای صنعت

۴۵۰۰ تومان

کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان

۴۵۰۰ تومان

روش های طراحی و تولید صنعتی

۷۵۰۰ تومان

مدیریت دانش knowledge management

۴۵۰۰ تومان

روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان

۶۴۰۰ تومان
0