×

مقاله روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان

جامعه و صنعتی شدن قرار است من در مورد جامعه …

مقاله مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر

چکیده اصل پذیرش کرامت انسان یکی از اصول مشترک جهان‌بینی …

مقاله تاثیر رسانه تلویزیون بر جامعه و خانواده

مقدمه مسئله ابعاد و عمق تأثیرات تلویزیون بر جامعه، موجب …

مقاله موانع پیش روی توسعه یافتگی ایران

مقدمه عقب ماندگی، یعنی عدم وجود توسعه و رفاه و …

0