مقاله اصول مدیریت کارآمد از دیدگاه امام علی(ع)

مقدمه

امیرالمومنین حضرت علی (ع)، اولین پیشوای شیعیان نمونه کامل یک مدیر اسلامی است؛ او چه زیبا عشق و حسن و زیبایی، نظم و انضباط، جاذبه و دافعه، حکمت و مدیریت، زهد و عرفان و شجاعت و تقوی و عدالت را در منشور حکومتی خود می گنجاند. نگاهی به بیانات و فرامین امیرالمومنین علی (ع) راجع به مبحث مدیریت این نکته را مشخص می کند که چنانچه رهبران، مدیران و زمامداران یک جامعه به درستی تربیت نشوند و در مسند امور قرار نگیرند و راه و روش صحیح حکومت داری و مدیریت را فرا نگیرند، مردم آن جامعه هرگز روی صلاح و اصلاح را نخواهند دید. لذا در این نوشتار سعی داریم به مدیریت اسلامی از منظر مولا علی (ع) بنگریم.

 

اهمیت مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

امیر المومنین علی (ع) مدیریت را محور و قطب می دانند، تمام مسایل را در جامعه اسلامی بر محور مدیر و مدیریت خلاصه می کنند و می فرمایند: «تدبیر و مدیریت خود سرمایه اندک را افزون می کند، اما مدیریت و تدبیر سوء و ضعیف سرمایه انبوه را نیز نابود و زائل می سازد.»
امام علی (ع) در جای دیگر می فرمایند: «رجعت و سیر قهقرایی چهار علت عمده دارد که مهمترین آن سوء مدیریت است.

امروزه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که رهبران، در اکثر مواقع دارای ویژگی‌های مشابهی هستند. حال اگر بخواهند در مدیریت خود موفق باشند؛ ضروری است مورد ذیل که برگرفته از کلام امام علی(ع) است را رعایت نمایند…

 

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱

اهمیت مدیریت ………………………………………………………………………………………………….. ۱

اصل تحمل و سرسختی …………………………………………………………………………………….. ۲

اصل برخورد با فرودستان ………………………………………………………………………………….. ۲

توجه به معیشت کارکنان …………………………………………………………………………………. ۳

توانایی حفظ گروه …………………………………………………………………………………………….. ۳

اصل انضباط و آراستگی ……………………………………………………………………………………. ۳

اصل تعهد به هدف ……………………………………………………………………………………………. ۴

توانایی شناخت خویشتن …………………………………………………………………………………… ۴

هوشیاری نسبت به محیط …………………………………………………………………………………. ۵

پاک سازی محیط از چاپلوسان ………………………………………………………………………….. ۵

اصل ملایمت ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

اصل ضرورت و همفکری …………………………………………………………………………………….. ۷

اصل نقد پذیری ………………………………………………………………………………………………….. ۸

اصل عتدال …………………………………………………………………………………………………………. ۸

اصل تشویق و تنبیه ………………………………………………………………………………………….. ۹

اصل حفاظت اسرار …………………………………………………………………………………………… ۱۰

اصل آینده نگری ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

منابع ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

خرید

86 بازدید