مقاله قوانین شرکت های تعاونی در ایران

مقدمه
آنچه پیداست ریشه تشکیلات تعاونی به قرن ۱۹ باز می گردد. شاید اولین تشکیلاتی که می شود نام یک شرکت تعاونی را بر آن گذاشت، شرکت تعاونی مصرف راچدیل می باشد که در سال ۱۸۴۳ تاسیس شد، این شرکت تعاونی در ناحیه لاونکشایر انگستان در شهر راچدیل، تشکیل و به نام شهر اخیرالذکر که در آنجا واقع شده بود شهرت یافت. مقررات مربوط به شرکت های تعاونی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مورد پیش بینی قرار گرفت و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ به این بحث پرداخته است. اولین قانون شرکت های تعاونی در تاریخ ۱۳۳۲/۳/۶ با رعایت اصول حاکم بر این گونه شرکت ها به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۳۴/۵/۱۴ قانون مذکور با اصلاحاتی موردتصویب قرار گرفت. این مقررات تا ۱۶ خرداد سال ۱۳۵۰ که قانون شرکت های تعاونی در ۱۴۹ ماده به تصویب رسید، معتبر بود. قانون اخیرالذکر در تواریخ ۵۰/۱۱/۲۴، ۵۲/۹/۴ و ۵۴/۲/۲۴ تغییرات محدودی داشت. در سال ۱۳۶۵ طرح قانونی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده بود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. شرکت تعاونی(Co-operative) مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلا همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل مینمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و باین طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

شرکت های تعاونی در ایران …………………………………………………………………………… ۲

فصل اول تعاریف و کلیات ……………………………………………………………………………. ۳

فصل دوم تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی و مجمع عمومی ……………………………………… ۷

فصل سوم هیات مدیره و بازرسان ……………………………………………………………………. ۱۱

فصل چهارم اتحادیه های تعاونی و اعتبارات تعاونی ……………………………………………… ۱۵

فصل پنجم شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی – صیادان – مصرف کنندگان …………………. ۱۸

فصل ششم شرکت تعاونی اعتبار – آموزشگاهها…………………………………………………….. ۲۱

فصل هفتم شرکت تعاونی کار و صاحبان صنایع دستی ……………………………………………. ۲۲

فصل هشتم ادغام ………………………………………………………………………………………. ۲۳

فصل نهم مالیات شرکت های تعاونی و مجازات ها ……………………………………………….. ۲۵

خرید

70 بازدید