پروژه بررسی سیستم حسابداری حساب کارت الکترونیکی بانک ملی

تعاریف و مفاهیم اولیه:

۱) حساب ملی کارت:

حساب ملی کارت نوع جدید و تکامل یافته از حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و کیف پول الکترونیکی بوده که ابزار استفاده از این حساب بجای دفترچه، کارتی با تراشه هوشمند (smart) می باشد و به مشتریان با استفاده از پایانه های خودپرداز (ATM) پوز شعب (POS) خدمات بانکی از قبیل برداشت، واریز، انتقال وجوه و … ارائه می شود.

۲) کارت هوشمند : (Smart Card)

کارتهای مورد استفاده در بانک ملی از نوع هوشمند می باشد. این کارت ها دارای تراشه های با حافظه مناسب بوده که مشابه یک رایانه کوچک قادر به انجام برخی از محاسبات، ذخیره و نگهداری برخی اطلاعات از جمله ده گردش آخر حساب می باشد. کارت های مذکور دارای ضریب ایمنی بسیار بالایی بوده و دسترسی و یا تغییر اطلاعات داخل آن غیر ممکن می باشد.

۳) ارتباط پیوسته: (Online)

پایانه های ATM و POS برای انجام برخی از تراکنشها(از قبیل برداشت وجه از حساب کوتاه مدت کارت، تغییر رمز و ..) بایستی با مرکز ارتباط برقرار نموده و پس از اخذ تائیدیه لازم نسبت به انجام تراکنشهای درخواستی اقدام نمایند. به این ارتباط مستقیم بین پایانه و مرکز ارتباط پیوسته (online) و به این چنین تراکنشها، تراکنش online اتلاق می شود.

۴) ارتباط ناپیوسته : (Offline)

با عنایت به اینکه کارت های صادره بانک ملی از نوع هوشمند بوده لذا انجام برخی از تراکنشهای تعریف شده برای حساب های ملی کارت مستلزم برقراری ارتباط مستقیم بین پایانه های POS , ATM با مرکز نمی باشد(از قبیل دریافت صورت حساب و برداشت وجه از کیف پول الکترونیکی).

در خصوص انجام این دسته از تراکنشها، پایانه های ATM و POS می توانند مستقلاً بدون برقراری ارتباط با مرکز اقدام نمایند. در این حالت ارتباط پایانه با مرکز بصورت ناپیوسته (Offline) بوده و به این   تراکنش ها ، تراکنش Offline اطلاق می شود

۵) حساب های قابل دسترسی به وسیله کارت:

۵-۱) هر ملی کارت دارای یک حساب اصلی با ماهیت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. مشتریان فعالیت های اصلی خود را از طریق این حساب انجام می دهند حداقل مانند این حساب همواره مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال بوده و سیستم اجازه برداشت این مبلغ را نمی دهد، مبلغ مذکور صرفاً به هنگام بستن حساب، به مشتری مسترد خواهد شد. این حساب در پایانه های خودپرداز (ATM) و POS با عنوان حساب کوتاه مدت و در منوی انگلیسی با Mellat Deposit نمایش داده می شود.

۵-۲) کیف پول الکترونیکی: هر ملی کارت دارای حساب دیگری با عنوان کیف پول الکترونیکی می باشد. این حساب صرفاً از طریق سپرده کوتاه مدت یاد شده شارژ می شود و مشتریان نمی توانند وجوه مورد نظر خود را از طریق حواله، واگذاری چک و … به کیف پول الکترونیکی خود واریز نمایند. این حساب در پایانه های خودپردازد (POS) , (ATM) با عنوان کیف پول الکترونیکی و در منوی انگلیسی با Mellat Purse نمایش داده شده و مانده آن می تواند صفر شود. سقف واریز وجه به کیف مذکور مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تعیین شده است یعنی کیف پول الکترونیکی حداکثر به میزان دو میلیون ریال می تواند موجودی داشته باشد.

۶) شارژ کیف پول الکترونیکی:

دارندگان حساب های ملی کارت می توانند مبالغی را به میزان دلخواه و با استفاده از پایانه های POS , ATM شعب و مجموعاً تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال در هر روز از حساب اصلی خود به کیف پول الکترونیکی انتقال دهند. عمل انتقال وجه از حساب اصلی به کیف پول اصطلاحاً شارژ کیف پول الکترونیکی نامیده می شود.

۷) با عنایت به اینکه مانده حساب کوتاه مدت کارت، در مرکز نگهداری می شود، برای دسترسی و یا تغییر مانده این حساب(جهت برداشت و یا واریز وجه به آن، دریافت صورت حساب و سایر موارد مشابه) بایستی ارتباط پیوسته (online) بین کارت و مرکز برقرار شود. لذا در مواردی که برقراری ارتباط پیوسته بین کارت و مراکز امکان پذیر نمی باشد، نمی توان از حساب فوق استفاده نمود.

 

فهرست :

الف-   تعاریف و مفاهیم اولیه ……………………………………………………………………..  ۱

ب- ایجاد معین های مورد نیاز در سر فصل های حسابداری ……………………………………..  ۴

 ج- نحوه افتتاح حساب ………………………………………………….. ۵

د- توضیحاتی پیرامون نمونه درخواست افتتاح حساب ملی کارت ۸

ه-   نحوه نگهداری و تحویل کارت به مشتری …………………………………………………… ۹

 و- نحوه افتتاح حساب ملی کارت و تحویل کارتهای صادره به مشتریان در باجه های تابعه شعب………………….. ۱۰

ز- نمونه های افتتاح حساب بازگشتی از سوی اداره کل خدمات رایانه ای ………………………. ۱۱

ح- صدور کارت المثنی …………………………………………………………………………… ۱۲

ط- بستن حساب …………………………………………………………………….۱۳

بخش دوم(عملیات مربوط به پایانه های POS شعب)

الف- نحوه پرداخت وجه از حسابهای کوتاه مدت و یا کیف پول الکترونیکی ملی کارت ……….. ۱۷

ب- نحوه واریز وجه به حساب کوتاه مدت ملی کارت …………………………………………… ۱۹

ب-۱- واریز وجه با استفاده از ملی کارت ……………………………………………………….. ۱۹

ب-۲- واریز وجه بدون کارت ……………………………………………………………………. ۲۰

ج- سایر خدمات قابل ارائه از طریق پایانه ای POS شعب به دارندگان ملی کارت ……………… ۲۲

ج-۱- انتقال وجه ………………………………………………………………………………….. ۲۲

ج-۲- اعلام موجودی حسابهای ملی کارت ……………………………………………………….. ۲۲

ج-۳- ارائه ده گردش آخر حسابهای ملی کارت ………………………………………………….. ۲۳

ج-۴- تکمیل موجودی کیف ………………………………………………………………………. ۲۳

د- عملیات پایان روز پایانه ها POSی ……………………………………………………………… ۲۴

ه- خدمات قابل دسترسی از طریق منوی سایر عملیات …………………………………………… ۲۷

ه-۱- تغییر رمز ترمینال ………………………………………………………………………….. ۲۷

ه-۲- ارسال خاص گردشها ……………………………………………………………………….. ۲۸

ه-۳- ارسال آرین تراکنش ………………………………………………………………………… ۲۹

ه-۴- چاپ رسیدالمثنی …………………………………………………………………………….. ۲۹

و- گزینه های موجود در منوی عملیات سرپرست ……………………………………………….. ۲۹

و-۱- تغییر رمز سرپرست ……………………………………………………………………….. ۳۰

و-۲- تغییر رمز ترمینال …………………………………………………………………………. ۳۰

و-۳- فعال نمودن ملی کارتهای بلوکه شده مشتریان ……………………………………………… ۳۱

بخش سوم(عملیات مربوط به پایانه های خودپرداز (ATM

۱- عملیات آماده سازی و راه اندازی پایانه های خودپرداز ATM…………………………………..

۲- عملیات اجرائی روزانه شعب دارنده پایانه ATM………………………………………………..

۲-۱- وجوه واگذار شده به پایانه توسط مشتری …………………………………………………… ۳۵

۲-۲- وجوه برگشت شده ………………………………………………………………………….. ۳۷

۳- چکهای واگذار شده به پایانه ATM……………………………………………………………….

۴- کارتهای ضبط شده توسط پایانه ATM……………………………………………………………

۵- عملیات مربوط به نحوه تسویه حساب پایانه های خودپرداز ATM در پایان هر روز …………. ۴۲

بخش چهارم(نحوه عملیات ثبت حسابهای ملی کارت در شعب مجهز به سامانه سنجش)

الف-  ایجاد حسابهای ملی کارت و اصلاح عناوین حسابهای هوشمند …………………………… ۴۵

ب- ثبت اسناد افتتاح حساب ………………………………………………………………………. ۴۸

ج- نحوه ثبت موجودی دستگاه خودپرداز در حساب صندوق …………………………………….. ۴۹

د- نحوه ثبت پرداختهای انجام شده از دستگاه خودپرداز در حسابهای شعبه………………………. ۵۰

ه- نحوه ثبت اسناد وجود پرداختی و واریزی های انجام شده از طریق پایانه POS………………..

خرید

40 بازدید