مقاله کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بی محل

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 

 

فهرست مندرجات

عنوان صفحه
پیشگفتار ۱
چکیده مطالب ۲
فصل اول : کلاهبرداری ۳
مبحث اول : کلیات ۴
۱- مقدمه ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای ۱۰
ج ) نتیجه حاصله ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند ۱۷
 

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

 

۱۸

مبحث اول : کلیات ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک ۲۰
۶- انواع چک ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۳
۱- عنصر قانونی ۲۳
۲- عنصر مادی ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ۲۷
مبحث اول : مقدمه ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری ۳۵
۱-  جدول ۱-۳) ۳۵
۲- جدول ۲-۳) ۳۶
۳- جدول ۳-۳) ۳۶
۴- جدول۴-۳) ۳۷
۵- جدول۵-۳) ۳۷
۶- جدول۶-۳) ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری ) ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری ۴۴
جدول ۱- ۴ ) ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد . ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸

 

نتیجه گیری

اگر بخواهیم بحث را در یک جمله خلاصه کنیم ، می توانیم بگوییم که :

« چک می تواند وسیله ای برای کلاهبرداران که دسترسی به آن آسان است ، برای پیشبرد اهداف شوم آنها باشد »

البته این نظر نمی تواد به صورت کلی باشد ممکن است کلاهبرداری بدون استفاده از چک باشد که بر همگان این امر روشن است ، آنچه که مسلم است این است که بدانیم چک در چه حدود و به چه کیفیتی در ارتکاب این جرم مؤثر است . چک ، نقد شدن وجه آن را به تعویق می اندازد ، همین امر می تواند فرصت بیشتری برای کلاهبرداران جهت بردن مال دیگری و متواری شدن قرار دهد . استفاده از چک نه تنها توسط کلاهبرداران عادی معمول است ، حتی برای کلاهبرداران حرفه ای که به صورت باندهای تبهکاری این عمل را انجام می دهند می تواند وسیله ای تأثیر گذار باشد .

همچنین به این مسئله پی می بریم که اشخاصی که برای ارتکاب جرم کلاهبرداری از چکهای بلامحل یا سرقتی استفاده کرده اند تنها تحت عنوان کلاهبرداری قابل مجازات می باشند نه محکومیت به دو جرم متفاوت ، دلیل آن روشن است ، چون در این حالت چک تنها نقش یک وسیله برای ارتکاب جرم مهمتر است ، همچنین مجازات جرم کلاهبرداری آنقدر کافی به نظر می رسد که تنبیه مناسب برای متهم باشد و نیاز به دو مجازات نباشد . در محکومیت های کیفری ، نتیجه نقش اساسی و مهم دارد . نتیجه این حالت ( کلاهبرداری با استفاده از چک بلامحل ) ، بردن مال دیگری می باشد و نیز همانطور که می دانیم ، کلاهبرداری از زمره جرایم غیر قابل گذشت می باشد ، پس با این توضیحات به این نتیجه می رسد که قاضی دادگاه نمی تواند تصمیمی اتخاذ کند که ، قسمتی از آن قابل گذشت و قسمت دیگر آن غیر قابل گذشت باشد .

درپایان باز هم اضافه می کنیم که چک در حدودی مشخص ، هر چند این حدود و قلمرو کم باشد ، وسیله ای رایج و معمول برای کلاهبرداران هست و خواهد بود

 

پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک بلامحل و همچنین راهبردهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار نگیرد . )

۱- بانک ها تحقیقات لازم و ضروری را در جهت دادن دسته چک به افراد انجام دهند .

۲- بانک ها با یکدیگر در ارتباط باشند ، اطلاعات حساب های جاری مشتریان خود را در اختیار رؤسای شعبات دیگر بگذارند .

۳- همانطورکه همه اطلاعات و ملزومات به صورت رایانه ای می باشد ، مشخصات افرادی که در یک شعبه چکهای بلامحل صادر کرده اند از طریق سیستم های رایانه ای در اختیار بانکها و شعبات دیگر قرار گیرند .

۴- بانکها چکهای افراد خوش حساب مورد اطمینان را تا حد مشخص و معین تضمین کنند .

۵- مردم از گرفتن چکهای عادی از دیگران ، جز در صورت تضمین بانک ، خودداری نمایند .

۶- افراد با اطلاعات کافی از حضور در جلسه دادرسی ترس نداشته باشند ، تا به یک باره متوجه نشوند که محکومیت کیفری آنها قطعی شده و به جمعیت کیفری زندانها شده اند .

خرید

81 بازدید