مقاله انواع تجارت الکترونیکی و مدل های کسب و کار

تجارت الکترونیکی یکی از پدیده های نوین و در حال گسترش دنیای کسب و کار در عصر اطلاعات است و سازمانهای آینده نگر برای حفظ و یا کسب رهبری بازار باید از آن بهره بگیرند.

یکی از ابعاد تجارت الکترونیکی طبقه بندی انواع آن است که بر مبناهای متفاوتی انجام پذیرفته و در نتیجه طبقه بندیهای متفاوتی از آن ارائه شده است که در این فصل به آنها اشاره و فرایند منطقی برای تقسیم بندیهای تجارت الکترونیکی مطرح می‌گردد. یکی دیگر از ابعاد تجارت الکترونیکی مدلهای کسب و کار است که چگونگی تولید درآمدها را در سازمان نشان می‌دهد. بعضی از سازمانها مدل کسب و کار را به صورت آگاهانه و منطقی و براساس شرایط خاص خود انتخاب می‌کنند، بعضی دیگر نیز به این مسئله توجه ندارند اما ناخودآگاه از یک نوع مدل کسب و کار تبعیت می‌کنند. با توجه به اینکه انتخاب آگاهانه نتایج بهتری دارد، در این فصل مدلهای کسب و کار به تفصیل بررسی می‌شود.

انواع تجارت الکترونیکی

در فصل اول پدیده تجارت الکترونیکی از دیدگاههای مختلف طبقه بندی گردید. در این طبقه بندیها مبنای منطقی کلی برای رده بندی انواع EC وجود ندارد. در این قسمت سعی می‌شود تا دیدگاه های مختلف در خصوص طبقه بندی EC ارائه و مسائل مربوط به آن بیان گردد و در نهایت یک مدل کلی برای طبقه بندی EC ارائه شود. در یک نگاه گذرا رایج ترین طبقه بندی از تجارت الکترونیکی بر مبنای دو مؤلفه شرکت و مصرف کننده نهایی است. در واقع تجارت الکترونیکی براساس ماهیت خریدار و فروشنده به چهار نوع تقسیم می‌شود:

  1. شرکت با شرکت: در این حالت هر دو طرف مبادله الکترونیکی ماهیت حقوقی دارند و معمولاً با حجم مبادلات و ارزش آنها بسیار زیاد است. داد و ستد مواد خام، قطعات یدکی و سایر دروندادهای تولیدی معمولاً از طریق این نوع روابط انجام می‌پذیرد.
  2. شرکت با مصرف کننده. در این حالت یک طرف شرکت و طرف دیگر مصرف کننده است؛ فروشنده ماهیت حقوقی دارد (شرکت) و خریدار ماهیت حقیقی (مصرف کننده نهایی).
  3. مصرف کننده با مصرف کننده: در این حالت هر دو طرف ماهیت حقیقی دارند، یعنی هر دو طرف مصرف کننده‌اند.
  4. مصرف کننده با شرکت. در این حالت افراد خدمات خود را به شرکت می‌فروشند یا اینکه پیشنهاد خرید می‌دهند؛ برای مثال وکلا و حسابداران با فروش خدمات خود به شرکتها درآمد کسب می‌کنند. تفاوت B2C با C2B در این است که در B2C عامل شروع کننده معامله شرکت است ولی در C2B این عامل مشتری است.

تمرکز اصلی تجارت الکترونیکی بر دو بخش B2B و B2C و به طور اخص بر B2B است. B2C, B2B از چند بعد با هم تفاوت می‌کنند که در جدول ۱-۳ نمایش داده شده است.

خریدار
شرکت مصرف کننده
 شرکت فروشنده B2B

Plasticnet.com

Covisint.com

B2C

Dell.com

GM.com

Amazon.com

 مصرف کننده C2B

Speakout.com

C2C

Wbay.com

Heat.net

شکل ۱-۳ انواع تجارت الکترونیکی

جدول ۱-۳ تفاوتهای B2B, B2C

ویژگی B2B B2C
سهم به کارگیرندگان متوسط تا زیاد کم تا متوسط
پیچیدگی تصمیمات خرید پیچیده نسبتا ساده
کانال توزیع پیچیده- مستقیم از تولید کننده و یا از طریق عمده فروش تا عامل و توزیع کننده ساده- مستقیم و یا از طریق خرده فروش
ویژگی های خرید حجم بالا، ارزش بالا حجم پایین، ارزش کم
ویژگی های محصول اقلام استاندارد یا خاص اقلام استاندارد

 

بخش B2B به سه دلیل اهمیت خاصی در EC دارد:

۱. شرکتها معمولاً نسبت به مصرف‌کنندگان از امکانات و زیرساختارهای مناسب و کافی برای به کارگیری EC برخوردارند.

۲……

 

 

مفهوم مدل کسب و کار

عبارت مدل کسب و کار، در ادبیات تجارت و کسب و کار الکترونیکی و بازارهای الکترونیکی یکی از رایجترین عبارتهاست، اما در عین حال درک اندکی از آن وجود دارد و اکثر مباحث در این مدل حول چگونگی تغییر مدلهای کسب و کار سنتی و آینده مدلهای کسب و کار مبتنی بر اینترنت می‌باشد.

شناسایی و تعریف مدل کسب و کار از آن جهت حائز اهمیت است که روش انجام تجارت را به شرکت نشان می‌دهد و شرکت از آن طریق می‌تواند بقای خود را حفظ کند. مدل کسب و کار درک رسالت و اهداف شرکت هایی را که در یک مدل به عنوان کنشگران عمل می‌کنند امکان پذیر می‌سازد (کنشگر تجاری شرکت خاصی است که در یک صنعت فعالیت می‌کند). اریکسون و مگنوس بیان می‌دارند که «مدل کسب و کار نقطه کانونی است که کسب و کار حول آن هدایت می‌شود و یا اینکه عملیات تجاری حول آن بهبود می‌یابد». استوارت و ژائو معتقدند که «مدل کسب و کار بیانی است از اینکه یک شرکت چگونه درآمدزایی می‌کند و چگونه منافع خود را در طی زمان حفظ می‌کند.» تیمرز، پیگنر، تپ اسکات و هاوکینز تعاریفی از مدل کسب و کار ارائه کرده‌اند که در جدول ۲-۳ نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود هیچ دو تعریفی کاملاً مانند یکدیگر نیستند. به طور کلی ارائه یک تصویر مطلق و کاملاً جامع از کسب و کار و توصیف آن به صورت مفصل نه ضروری و نه امکان پذیر است و هر یک از این تعاریف در جایگاه و موقعیت خود می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

 

انواع مدلهای کسب و کار

نظر به پیچیدگی های مفهومی در تجارت الکترونیکی، طبقه بندیهای یکسان و مشابهی در خصوص مدلهای کسب و کار وجود ندارد، و این مدلها از دیدگاههای متفاوتی تشریح شده‌اند. در این قسمت انواع مختلف طبقه بندیهای مدل کسب و کار مطرح می‌گردند.

ماهادوان سه نوع مدل کسب و کار را شناسایی نموده است:

خرید

37 بازدید