مقاله بررسی امکان پذیری سرمایه گذاری های خطرپذیر در ایران

فهرست

مقدمه. ۲

سرمایه گذاری.. ۳

ویژگی های سرمایه های ریسک پذیر. ۵

شاخص های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر. ۷

انواع سرمایه گذاری.. ۸

محیط سرمایه گذاری.. ۸

معیارهای ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر. ۹

پیشینه تحقیق.. ۱۰

میزان موفقیت سرمایه گذران ریسک پذیرشرکتهای سرمایه گذار ۱۵

نتیجه گیری.. ۱۷

منابع و ماخذ. ۱۷

 

مقدمه

سرمایه گذاری یعنی مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول هایی بیشتر در آینده می باشد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد. سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از یک طرف، سرمایه گذاران به دنبال بالا بردن سود خود ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به سودهای سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد. به عبارت دیگر، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد. ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد، با این حال آن چه از اهمیت بالا یی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. وجود ریسک های متعدد و پر دامنه سرمایه گذاری و عوامل محیطی متزلزل که بر بخش های تولیدی خصوصاً بخش صنعت تحمیل می گردد از موانع اصلی تحقق توسعه در بخش صنعت کشور به شمار می آید. در این میان، یکی از مسائلی که باید اذعان نمود ناتوانی دولت در عرصه سیاست گذاری و مداخله های مفید در اقتصاد است که بالطبع از چالش های اساسی بخش صنعت کشور به شمار می آید.

 

پیشنهادات زیر را از تحلیل صورت گرفته میتوان استخراج کرد :

  • شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر ، موضوع های تحقیقی خود را به دانشگاه ها اعلام کنند تا بتوانند مبانی علمی بیش تری را در این حوزه کسب کرده و افزون بر آن ارتباط اثربخش تری با حوزه ی دانشگاهی برقرار کنند.
  • آگاه سازی مدیران دولتی نسبت به اهمیت و نقش سرمایه های ریسک پذیر در حمایت از توسعه تکنولوژی
  • ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و تربیت کارآفرینان در مقاطع دانشگاهی
  • ایجاد انگیزه هایی جهت پذیرش ریسک موجود در فعالیت های نوآورانه
خرید

27 بازدید