پروژه بررسی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران

مقدمه
بـا توجه به پویایی دنیـای کنونی و تغییــر و تحولات سریعـی که در ابداعات و اختراعات صورت می گیرد ، کشوری می تواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش مالی گسترده به همراه بازارسرمایه کارا باشد . عمــده ترین عوامــل یک بخش مــالی ، موسسه های مـالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به وام گیرندگان است .
در حــال حاضر در اکثر کشورهای توسعـه یافته بازارهای بورس اوراق بهادار ، به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شود و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند . این بازارها با اتخاذ سیاستهـای مناسب می توانند در کاهش تورم ، افزایش تولید و بهبود کارائی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند . بازار بـورس اوراق بهادار می تواند با جذب سرمایه گذاران مختلف با انگیزه های مختلف و درجه های ریسک پذیری متعدد ، مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکتها باشد . بدین ترتیب ،این بازار با تکیه بر قوانین و مقررات و شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد . در مقابل در صورتی که تشکیل ایـن بازارها با مشکلات ساختاری توأم باشد ، نه تنها مشکلی برطرف نمی شود ، بلکه مشکلات اقتصادی و مالی حادتر هم خواهد شد .
اگر بازار بورس اوراق بهادار بتواند تخصیص منابــع را به صورت بهینه انجام دهد به طوری که سرمایه گذاران بتواند بازدهی مطابق با ریسک پذیری خود بدست آورند ، بازار از نظر تخصیص ، کارا خواهد بود و تحت شرایطی که انتقال وجوه از وام دهندگان به وام گیرندگان بــا حداقل هزینه انجام شود . بازار از نظر عملیاتی نیز کارا خواهد بود .

 

مبانی نظری پروژه  

ســاختار بازار در هر لحظــه از زمان متأثر از عوامل متعددی است که این عوامل می تـواند : تمرکز بازارها ، مــوانع ورود به برخی از بازارها و تفاوت کالا باشد . در بسیاری از بازارها ، صرفه جویی های ناشی از مقیاس ، عامل تعیین کنند اندازه تمرکز بازار و موانع ورود به بازار است .

صرفه جویی های ناشی از مقیاس یکی از عناصر اساسی بازارها است که جنبه های مختلف بازار را متأثر می سازد . در اقتصاد ایران ، به علت عدم اهمیت بر صرفه جوئی ناشی از مقیاس در بخش کشاورزی ، بنگاههای اقتصادی قــادر به بهره جــویی از منافع و صرفه جویـی های ناشی از تولید در مقیاس وسیع نمی باشند . امید است ، با راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی ، با افزایش سطــح زیرکشت برخی از محصولات و یکپارچه سازی توسط دولت و بنگاههای خصوصی ، صرفه جویی ناشی از مقیاس در بخـش کشاورزی ایجاد شود . برای برطرف کردن بازار سنتی محصولات کشاورزی و ایجاد رقابت در برخی از مراحل مبــادله محصولات یکی از بازارهای مناسب بازار رقـابتی است . با راه اندازی بورس محصولات کشاورزی ، می توان بــازار محصولات کشاورزی را به سمت بازار رقابتی سوق داد . با ایجاد بورس کالا ، می توان سیستم مناسبی برای برطرف کردن بازار انحصاری و افزایش کارایی ساختار بازار بوجود آورد .

۷-۵-مزایای ایجاد بورس محصولات کشاورزی :

۱-۷-۵-شفافیت قیمت : به طور کلی ، شفافیت و حجم مبالات شرط لازم برای افزایش کارائی بازار بوده و یکی از شرایط ایجاد رقابت برای محصولات کشاورزی ، راه اندازی بورس کالا است .

۲-۷-۵-انتقال ریسک : ریسک جزء لاینفک کالای کشاورزی است . با راه اندازی بورس محصولات کشاورزی و با عقد قراردادهای ((نقدی – آتی)) ریسک قیمتی برای کشاورزان کاهش می یابد .

۳-۷-۵-سیالیـت : با ایجـاد بورس محصولات کشاورزی ، افراد زیادی می توانند وارد این بازار شوند و قراردادهای منعقده در تالار بورس به سهولت قابل مبادله هستند . بورس یک بازار رقابتی است که در هر لحظه هزاران خریدار و فروشنده در آن می توانند ، شرکت کنند . قیمتها در سالن بورس تعیین می شوند و در این محل ، فروشندگان و خریداران محصولات کشاورزی ، یا شخصاً حضور دارند و یا از طریق اشتراک الکترونیکی به بورس متصل می شوند .

۴-۷-۵-توسعــه بازار مالی : بورس امکان برآورده کردن نیازهای مالی کشاورزان را از طریق قراردادهای نقدی و یا آتی فراهم می کند . به عبارت دیگر ، بورس خود یک ابزار مالی محسوب می شود .

۵-۷-۵-توسعه عملیات بازار یابی : راه اندازی بورس کالا تأثیر بسزایی بر صنعت حمل و نقل کالا ، انبار داری ، استاندارد ، درجه بندی و بسته بندی خواهد داشت .

۶-۷-۵-حاشیه بــازار : کارایی بازار یابی صرفاً وابسته به طبیعت رقابت در بازار است . هر چه رقابت بیشتر بر بازار حکفرما باشد ، کارایی آن بیشتر خواهد بود . این امر از یک طرف ، رضایت خاطر مصرف کنندگان و از طرف دیگر ، کاهش هزینه ها و ضایعات بازار یابی را در برخواهد داشت .

بورس کالا ، رقابت بین تولید کنندگان و خریداران را بوجود می آورد و همچنین باعث شفافیت قیمت و حجم مبادلات و نیز سهولت در مبادلات می شود . در نتیجه انتظار می رود که با ایجاد بورس ، کارایی بازار محصولات کشاورزی افزایش یابد و سهم بیشتری از حاشیه بازار یابی نصیب تولید کنندگان شود .

۷-۷-۵-تغییر الگوی کشت : با ایجاد شفافیت اطلاعات به وجود آمده توسط بورس در زمینه قیمت محصولات و حجم مبادلات و همچنین انتقال ریسک قیمتی از تولید کنندگان به سوداگران ، انتظار می رود که اطلاعاتی که از تالار بورس محصولات کشاورزی به تولید کنندگان انتقال می یابد ، در تصمیم گیری کشاورزان در زمینه های : تــولید ، نوع محصول ، الگوی کشت ، انتخاب ارقام و نحوه تولید تأثیر گذار باشد . نقش بورس محصولات کشاورزی به عنوان یک نهاد واسطه ای که در آن قراردادهای (نقدی – آتی ) کالاهای کشاورزی مورد دادو ستد قرار می گیــرد ، یک بازار متشکل و منسجــمی است که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی از جمله ، عرضه کنندگان و تولید کنندگان محصولات کشــاورزی به همراه خیل عظیم حق العمکاران سلف خران ، شرکتهای تعاونی و تولیدی و … در آن حضور دارند .

تعامل این نهاد با بخش کشاورزی ، به لحاظ استفاده از اهرم ها و کارکردهای ویژه بورس ، به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مرتفع کردن مشکلات بازار ، همواره با اهمیت جلوه می کند . نقش بورس کالا و ارتباط آن با عوامل مهم بخش کشاورزی که شامل : ساختار بازار ، حاشیه و کارائی بازار ، توسعه عملیات بازار یابی ، الگوی کشت ، تولید ، توسعــه سرمایه گذاری ، توسعه بازار مالی است ، در نهایت منجر به توسعه بازار محصولات کشاورزی است . همچنین ساختار بازار از لحاظ درجه رقابت ، رابطه متقابل با بورس کالا خواهد داشت . به بیان دیگر ، بورس کالا ارتباط متقابل با ساختار بازار و شیوه فروش محصولات خواهد داشت .

 

همچنین ساختار بازار از لحاظ درجه رقابت ، رابطه متقابل با بورس کالا خواهد داشت . به بیان دیگر ، بورس کالا ارتباط متقابل با ساختار بازار و شیوه فروش محصولات خواهد داشت . همچنین بورس کالا اثراتی بر روی توسعه عملیات بازار یابی داشته و در نهایت منجر به توسعه بازار محصولات کشاورزی می شود . با بوجود آوردن بورس کالا ، شفافیت اطلاعات در مورد قیمت و حجم مبادله کالا بیشتر خواهد شد و انتقال این گونه اطلاعات به کشاورزان ، باعث بهینه شدن الگوی کشت محصولات خواهد شد که در بورس کالا از سود مناسبی برخوردار باشند و همچنین باعث افزایش اشتغال و تولید محصولات مورد مبادله در تالار بورس می شود .

راه اندازی بورس کالا ، بـاعث شفافیت قیمت می شود و در صورت فعال کردن کشاورزان در دادوستد بورس ، باعث افزایش سهم کشـاورزان از حاشیــه بازار شده ، همچنین کارایی بازار افزایش یافته و در نهایت تأثیر مثبتی بر روی ساختار و توسعه بازار خواهد داشت . پیش بینی می شود با بکارگیری سیاست افزایش داد و ستد برروی محصولات ، در تالار بورس انگیزه ای بـرای سرمایه گذاری درآن بخش به وجود آید که خود ، ارتباط متقابلی در بورس کالا خواهد داشت .

۶-ارزشیابی سهام و عوامل مؤثر برقیمت :

یکی از اولین و مهمترین پرسشهایی که در بازارهای سهام مطرح است ، امکان پیش بینی قیمت سهام است . سرمایه گذاران ، سهام داران ، مدیران ، پژوهشگران ، سایر دست اندرکاران بازار سهام به دنبال آن هستند تا امکان پذیری پیش بینــی قیمت سهام را آزمون کنند و هر کدام بنا به دیدگاه خاص خود ، بهره لازم را از این پیش بینی ببرند . از آنجا که این پرسش از چند قرن پیش  از زمان تشکیل اولین بازارهای سهام ، ذهن خیلی از افراد را به خود مشغول کــرده است ، بــررسی ها و مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده و شاید ادبیات مربوط به این موضوع صدها جلد کتاب را در بر گیرد .

در یک جمع بندی اجمالی می توان مطالعات انجام شده در زمینه پیش بینی قیمت سهام را در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود :

الف)مدلهای فنی : ایــن مدلها از رفتــار و رونـد قیمتهای سهام در سالهای گذشته استفاده کرده و الگوهای پیش بیــنی قیمـت را بر این اساس استوار می کننــد . اگر چــه این مدلها طرفداران زیادی را در بازارهای سهام دارند و از شیــوه های تجربی و حرفه ای در آنها استفاده می شود ، ولی از جایگاه علمی مستحکمی برخوردار نیستند .

 

ب)مدلهای کشت تصادفی : این مدلها که ریشه در نظریه بازارهای کارآمد داشته و قدمتی معادل نیم قرن دارند ، اعتبـار علمی بالاتری داشتــه و در واقع امکان پیش بینی قیمتها را رد می کند . طبق این مدلها ، قیمتهای سهــام با استفــاده از الگوی کشت تصادفی ، تابــع اطلاعات روز بـوده و بازتاب تصادفی از اطلاعات و رویدادها است .

ج)مدلهای بنیادی : ایــن مدلها که در محافــل علمی و دانشگاهی ، طرفداران زیادی دارند ، قیمت سهام را تابعی از جریانات نقدی آتی آن می دانند . در این مدلها با تنزیل جریانات نقدی آتی حاصل از یک سرمایه گذاری (مانند سود سهام یا درآمد اوراق قرضه) ، با استفــاده از نــرخ مورد انتظار سرمایه گذار و نیز با در نظر گرفتن نرخ رشد سالانه برای جریانات نقدی مربوطه ، قیمت سهام را تعیین می کنند .

د)مدلهای بی نظمی : این مدلها که در دو دهه اخیر مطرح شده و بخصوص پس از سقوط قیمتهای سهام در سال ۱۹۸۷ تحقیــقات زیادی روی آنها انجام شده ، بیشتر برفرآیندهای غیرخطی و آشوبگونه استوارند . طرفداران این نظریه ها معتقدند که قیمتهای سهام از متغیرهای متعددی تبعیت می کنند و بایستی در تعیین قیمت سهام نقش هر یک از این متغیرها را در نظر گرفت .

در نتیجه با افزایش تعداد متغیرها ، مدلهای ساده ریاضی که عمدتاً خطی می باشند ، پاسخگو نبوده و بایستی از مدلهای غیرپارامتریک و پویا استفاده کرد . از معروفترین مدلهایی که در این زمینه در سالیان اخیر کاربرد گسترده ای یافته است ، می توان به شبکه های عصبی و تحلیل   S/ R اشاره کرد .

عوامل مؤثر در قیمتهای سهام به دو دسته عوامل خرد و کلان تقسیم بندی می شود .

الف)عوامل کلان : ایـن عوامل تأثیر زیادی بر روی قیمتهای سهام داشته و در واقع بیانگر خطر سیستماتیک یا کاهش ناپـذیر سرمایه گذاری هستند که بایستی به نقش آنها در تغییرات قیمتهای سهام توجه کافی گردد . عوامل کلان شامل موارد زیر است :

۱…..

 

فهرست:
فصل اول: کلیات بورس                                ۲
فصل دوم: مبانی نظری پروژه                     ۱۵
فصل سوم: تشریح پروژه                            ۵۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری   ۶۷
فصل پنجم: پیوستها و منابع                        ۸۴

 

نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان می دهد که:
۱- تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار سهام تاثیری نداشته است. منطقی به نظر می رسد که افزایش دامنه نوسان قیمت در بازار سهام باعث افزایش نوسان بازار شود ولی در واقع با انجام این پژوهش متوجه شدیم که افزایش حد نوسان قیمت سهام از ۲ درصد به ۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی داری بر نوسان بازار نداشته است . نتیجه این پژوهش با نتایج مطالعاتی نظیر بیلدیک و الداگ [ ۶] و کیم [ ۱۱ ] همخوانی دارد ولی با نتایج برکمن و لی [ ۵] که نتیجه گرفتند افزایش در حد نوسان قیمت باعث افزایش نوسان بازار سهام می شود، مغایر است.
۲- تغییر حد نوسان قیمت سهام بر بازدهی بازار سهام تاثیر ندارد. دلیل اصلی آن عدم تاثیر تغییر حد نوسان قیمت بر نوسان بازار سهام بر اساس فرضیه اول میباشد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش حد نوسان قیمت سهام از ۲ درصد به ۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی هیچ تاثیری بر بازدهی بازار سهام نداشته است.
۳- تغییر حد نوسان قیمت سهام بر تعداد دفعات معامله تاثیر ندارد. روان شدن معاملات یکی از اهداف افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و به نظر می رسدکه با افزایش دامنه نوسان قیمت دفعات معامله نیز افزایش یابد، به خاطر این که علاقه سرمایه گذاران به انجام معامله در زمانی که نوسان قیمت بیشتر است، افزایشمی یابد ولی نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش حد نوسان قیمت باعث ایجادانگیزه در سرمایه گذاران برای انجام معامله نشده است.
۴- تغییر حد نوسان قیمت سهام بر اندازه معاملات بازار سهام تاثیر معنی دار و مثبتی داشته است. به نظر می رسد که با افزایش دامنه نوسان قیمت، حجم معاملات و اندازه معاملات افزایش یابند به خاطر این که علاقه سرمایه گذاران به انجام معامله در زمانی که نوسان قیمت بیشتر است، افزایش می یابد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش حد نوسان قیمت سهام از ۲ درصد به ۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران باعث افزایش اندازه معاملات شده است و دلیل اصلی این امر افزایش حجم معاملات ناشی از اثر خصوصی سازی در دوره بعد از افزایش حد نوسان قیمت سهام می باشد؛ به طوری که ضریب همبستگی ۹۷ درصدی اثر خصوص یسازی با اندازه معاملات گویای این امر می باشد.

۵- تغییر حد نوسان قیمت سهام بر سرعت گردش سهام در بازار تاثیر معنی دار و منفی داشته است. افزایش سرعت گردش سهام و افزایش نقدشوندگی سهام از اهداف افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش دامنه نوسان قیمت سهام از ۲ درصد به ۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران باعث کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است یعنی در واقع افزایش حد نوسان قیمت باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای انجام معامله بیشتر و در نتیجه گردش بیشتر سهام نشده است. از طرفی صف های خرید و فروش ناشی از وجود حد نوسان و قفل شدن بازار نیز دلیل دیگری برای کاهش نقدشوندگی بازار بوده است. در نهایت؛ یافته های مزبور حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار نداشته است.

 

منابع انگلیسی:

۳-Aggarwal R.K.,WU,G. (2003). “Stock Market Manipulation-Theory and Evidence”.
۴-Al-Khouri R.S., Ajlouni M.M. (2007). “Narrow Price Limit and Stock Price Volatility: Empirical Evidence from Amman Stock Exchange”, International Research Journal of Finance and Economics,Vol. 8, pp. 163-180.
۵-Berkman H., Lee J.B.T. (2002). “The Effectiveness of Price Limits i an Emerging Market: Evidence from the Korean Stock Exchange”, Pacific- Basin Finance Journal, Vol. 10, pp. 517-530.
۶-Bildik R., Elekdag S. (2002). “Effects of Price Limits on Volatility: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”.
۷-Chan K., Fong W.M. (2000). “Trade Size, Order Imbalance and the Volatility-Volume Relation”, Journal of Financial Economics, Vol.. 57, pp. 247-273.
۸-Chan S.H., Kim K.A., Rhee S.G. (2005). “Price Limit Performance:Evidence from Transactions Data and the Limit Order Book”, Journal of Empirical Finance, Vol. 12, pp. 269-290.
۹-Chen H. (1998). “Price Limits, Overreaction, and Price Resolution in Futures Markets”, Journal of Futures Markets, Vol. 18, pp. 243-263.
۱۰-Kim K.A., Park J. (2008). “Why Do Price Limits Exist in Stock Markets? A Manipulation- Based Explanation”, European Financial Management.
۱۱-Kim K.A. (2001). “Price Limits and Stock Market Volatility”, Economics Letters, Vol. 71, pp.131-136.
۱۲-Kim Y.H., Yague J., Yang J.J. (2008). “Relative Performance of Trading
۱۳-Halts and Price Limits: Evidence from the Spanish Stock Exchange”,
۱۴- International Review of Economics and Finance, Vol. 17, pp.197-215.

خرید

377 بازدید