مقاله لنفوسیت پلاسما

لنفـــوسیت

سلولهای پیشسازلنفوسیتها از استم سل لنفوئیدی موجود در مغزاستخوان منشاء می گیرند ولی برای بدستآوردن تواناییهای لازم، باید حداقل در دو مسیر متمایز شوند:

۱- رده سلولهای تیموسی  ( T-cell ):  پیشسازهای این سلولها بصورت pre T-cell از مغزاستخوان خارج شده ووارد تیموس می شوند. این سلولها در عدم حضور آنتی ژن و بدون تحریک آنتی ژنیک تکثیرو تمایز یافته و نهایتاً بصورت T-cell وارد خون محیطی می شوند و علاوه بر جریانیافتن در خون، در عقده های لنفاوی، طحال و سایر اعضاء لنفاوی جایگزین می گردند. نقشاصلی لنفوسیتهای T در ایمنی سلولی و تنظیم پاسخهای ایمنی می باشد.
۲- رده سلولهای (B-cell) B: در پرندگان پیشسازهای این سلولها بصورت pre B-cell ازمغزاستخوان خارج شده و وارد ارگانی بنام کیسه بورسا (Bursa of fabricius) می شوند،که بخشی از لوله گوارشی می باشد. این سلولها در بورسا در عدم حضور آنتی ژن تکثیر وتمایز یافته و به لنفوسیتهای B دارای توانایی تولید آنتی بادی تبدیل می شوند. درانسان عضوی بنام بورسا وجود ندارد و احتمالاً نقش آنرا اعضایی مانند کبد، پلاکهایپیِر و خود مغزاستخوان ایفا می نمایند. از اینرو این ارگانها را ارگان معادل بورسا (bursa equivalent) می نامند. لنفوسیتهای B نیز پس از تولید وارد خون محیطی شده ودر عقده های لنفاوی، طحال و… جایگزین می شوند. لنفوسیتهایB پس از برخورد با آنتیژن در این ارگانها به پلاسما سل یعنی سلول تولید کننده آنتی بادی، تبدیل میشوند.

۳-    به تیموس و ارگان معادل بورسا که در آنها تکثیر و تمایز لنفوسیتها، بدونتحریک آنتی ژنی انجام می گیرد، ارگانهای لنفاوی اولیه (Primary limphoid organs) میگویند و به طحال، عقده های لنفاوی و فولیکولهای لنفاوی کوچک و پراکنده در تمامی بدناز جمله پلاکهای پیِر در روده، که تکثیر و تمایز لنفوسیتها در آنها الزاماً باتحریک آنتی ژنیک صورت می گیرد، ارگانهای لنفاوی ثانویه (Secondry lymphoid organs) اطلاق می شود.


520 بازدید